Haruka Uchiyama trong một nhà kho giật một cái củ cứng